Pogledajte ovaj odeljak
Za zdravstvene radnike

Za širu javnost

Politika privatnosti

  • (Poslednje ažuriranje: 21. 01. 2024. god.)

U ovom odeljku:

Politika privatnosti – kraća verzija

Ova Politika privatnosti (“Politika”) služi u informativne svrhe, kako biste bili upoznati sa obradom Vaših ličnih podataka kada pristupite našem vebsajtu shizofrenia.life (dalje u tekstu „Vebsajt“). Subjekti podataka mlađi od 16 godina (dalje u tekstu „Maloletna lica“) ne ispunjavaju uslove za korišćenje naših usluga i molimo maloletna lica da ne dostavljaju bilo koje lične podatke bilo kojoj od kompanija.

Ovaj vebsajt može da sadrži i linkove ka vebsajtovima trećih strana. Ti povezani vebsajtovi nisu pod našom kontrolom, i njih regulišu njihove sopstvene politike (zaštite) privatnosti. Nismo odgovorni za prakse koje se odnose na zaštitu privatnosti koje primenjuju bilo koji tako povezani vebsajtovi.


Zajednički rukovaoci podataka i njihova lica za zaštitu podataka

Gedeon Richter Plc H-1103 Budapest, Gyömrői út 19-21., Hungary, sa predstavništvom – PREDSTAVNIŠTVO RICHTER GEDEON VEGYESZETI GYAR NYILVANOSAN MUKODO RT BEOGRAD (NOVI BEOGRAD), sa sedištem u Beogradu, ul. Vladimira Popovića br. 6 i Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A. , Vian M. CIVITALI, 1- 20148 Milano, Italija – zajedno „Kompanije“, „mi“ ili „naš“ zajednički upravljaju sajtom shizofrenia.life (Vebsajt).

Richter je imenovao:
Lice za zaštitu podataka o ličnosti u EU:
e-mail: [email protected]

Lice za zaštitu podataka o ličnosti u Srbiji:
e-mail: [email protected]

Predstavnika u Republici Srbiji:
Jelena Ristić, direktor i zastupnik Predstavništva
e-mail:

Recordati je imenovao:
Lice za zaštitu podataka o ličnosti u EU:
e-mail:

Lice za zaštitu podataka o ličnosti u Srbiji:
e-mail:

Predstavnik u Republici Srbiji:
e-mail:


Svrhe i pravni osnov obrade Vaših podataka

Ukoliko posetite Vebsajt, zajedno možemo obrađivati Vaše podatke o ličnosti u cilju pružanja informacija i podizanja svesti o proizvodima u skladu sa farmaceutskim zakonima, a za dole naznačene svrhe:

Upravljanje Vebsajtom: obrada Vaših podataka je neophodna za izvršenje Uslova korišćenja Vebsajta i zasnovana na našem legitimnom interesu, ukoliko ste zastupnik pravnog lica, odnosno izvršenju ugovora ukoliko ste individualni posetilac.

Marketinška analiza: na osnovu Vašeg pristanka, prikupljamo Vaše podatke kako bismo sproveli analizu korišćenja našeg Vebsajta

Informacije o obradi podataka: koja se ostvaruje u vezi sa obaveštenjima o neželjenim reakcijama dostavićemo Vam u formi posebnog obaveštenja, nakon što nam podnesete izveštaj. .


Ko može da pristupi vašim ličnim podacima?

Pristup vašim ličnim podacima će imati samo ona ovlašćena lica i odeljenja unutar Kompanije koja suštinski moraju biti upoznata sa tim podacima da bi mogli da sprovedu svoje aktivnosti. Nijedan vaš lični podatak nećemo saopštavati trećim stranama, niti bilo kojim eksternim telima ili organizacijama, osim kako je niže navedeno, ili ukoliko nam vi ne date svoju saglasnost za prenos podataka, odnosno ukoliko ne postoji drugi pravni osnov regulisan primenjivim propisima koji dozvoljava ili nalaže prenos podataka o ličnosti.


Vaša prava

Imate pravo pristupa, ispravke ili brisanja Vaših podataka, kao i, u pojedinim slučajevima, pravo da prigovorite upotrebi Vaših podataka, a pored ostalih prava koja su precizirana u kompletnom tekstu Politike privatnosti.


Suština sporazuma zajedničkih rukovalaca i dodatne informacije

Za više informacija, molimo pogledajte kompletni tekst naše Politike privatnosti.


Politika privatnosti – puna verzija

Ova Politika privatnosti (“Politika”) služi u informativne svrhe, kako biste bili upoznati sa obradom Vaših ličnih podataka kada pristupite našem vebsajtu shizofrenia.life (dalje u tekstu „Vebsajt“). Subjekti podataka mlađi od 16 godina (dalje u tekstu „Maloletna lica“) ne ispunjavaju uslove za korišćenje naših usluga i molimo maloletna lica da ne dostavljaju bilo koje lične podatke bilo kojoj od kompanija.

Ovaj vebsajt može da sadrži i linkove ka vebsajtovima trećih strana. Ti povezani vebsajtovi nisu pod našom kontrolom, i njih regulišu njihove sopstvene politike (zaštite) privatnosti. Nismo odgovorni za prakse koje se odnose na zaštitu privatnosti koje primenjuju bilo koji tako povezani vebsajtovi.

Molimo vas da pročitate ovu Politiku privatnosti zajedno sa našim Uslovima korišćenja i Obaveštenjem o kolačićima (cookies). U bilo kom trenutku možemo revidirati Politiku privatnosti ažuriranjem ovog dokumenta i kada je neophodno tražićemo vašu saglasnost za izmene. Na početku ove Politike privatnosti nalazi se oznaka „Poslednje ažuriranje“, na osnovu koje možete uvek znati kada je Politika privatnosti poslednji put ažurirana. .

ZAJEDNIČKI RUKOVAOCI PODATAKAGedeon Richter Plc H-1103 Budapest, Gyömrői út 19-21., Hungary, Cg. 01-10-040944 sa predstavništvom – PREDSTAVNIŠTVO RICHTER GEDEON VEGYESZETI GYAR NYILVANOSAN MUKODO RT BEOGRAD (NOVI BEOGRAD), sa sedištem u Beogradu, ul. Vladimira Popovića br. 6, matični broj 29014035, PIB 105189199 (dalje u tekstu: „Richter“) i Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A. , Vian M. CIVITALI, 1- 20148 Milano, Italija, registracijski broj kompanije: 00748210150 (dalje u tekstu:  „Recordati“) – Richter i Recordati se u nastavku teksta označavaju kao „Kompanija“ i zajedno kao „Kompanije“, „mi“ ili „naš“ su zajednički upravljaju sajtom shizofrenia.life i usmerene su na zaštitu podataka o ličnosti.
Kompanije su zaključile Sporazum zajedničkih rukovaoca u vezi sa radnjama upravljanja ovim Vebsajtom. Naime, saglasili smo se da su obe Kompanije zajednički odgovorne za usklađenost u oblasti transparentnosti i zahteva u vezi s dostavljanjem informacija u vezi s obradom podataka o ličnosti posetilaca Vebsajta.

Saglasili smo se da svako od nas koji poseduje ekskluzivnu licencu za određeno tržište i prodaju proizvoda u zemlji prema ekskluzivnom ugovoru o licenci između nas, odgovara za ispunjenje zahteva lica na koje se podaci odnose koji potiču iz te zemlje.

Bilo ko od nas može primiti zahtev lica na koje se podaci odnose koji se tiče radnji obrade koje preduzima druga kompanija. Strana koja primi pomenuti zahtev mora bez odlaganja proslediti takav zahtev drugoj kompaniji. Ako je zahtev lica na koje se podaci odnose (1) upućen direktno Richter-u ili Recordati-ju ili (2) adresiran na obe kompanije ili (3) zemlja porekla zahteva ne može biti određena bez sumnje ili (4) potiče iz zemlje van EU, tada kompanija koja je primila zahtev subjekta podataka mora odgovoriti na taj zahtev.

Saglasili smo se da svako od nas snosi odgovornost za uspostavljanje postupaka kako bi se obezbedila zakonita osnova za obradu ličnih podataka, upravljanje bezbednosnim incidentima, sprovođenje procena uticaja na zaštitu podataka, upravljanje zahtevima subjekata podataka i implementaciju odgovarajućih tehničkih i organizacionih mera bezbednosti radi zaštite ličnih podataka od slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka ili izmene i od neovlašćenog otkrivanja, zloupotrebe ili druge obrade u suprotnosti sa odredbama koje su propisane važećim zakonima o zaštiti podataka.

Svako od nas ima pravo da koristi obrađivače podataka kao deo zajedničke obrade. Obrađujemo vaše lične podatke na teritoriji EU, uz primenu odgovarajućih mera zaštite, a pod uslovima utvrđenim primenjivim propisima, možemo ih preneti u bilo koju treću zemlju izvan EU/EEA.

Kontakt podaci Richter-a:
Lice za zaštitu podataka o ličnosti u EU:
email: [email protected]
adresa: 1475 Budimpešta Pf.: 27

Lice za zaštitu podataka o ličnosti u Srbiji:
email: [email protected]
broj telefona: +381 11 6608998, lokal 108
adresa za poštu: Vladimira Popovića 6, Novi Beograd

Predstavnik u Republici Srbiji:
Jelena Ristić, direktor i zastupnik Predstavništva
e-mail:
broj telefona: +381 11 6608998
adresa za poštu: Vladimira Popovića 6

Kontakt podaci Recordati-ja:
Lice za zaštitu podataka o ličnosti u EU:
email:
adresa:
Lice za zaštitu podataka o ličnosti u Srbiji:
email:
broj telefona:
adresa za poštu:

Predstavnik u Republici Srbiji:
e-mail:
broj telefona:
adresa za poštu:
KOJA JE SVRHA OBRADE PODATAKA?Obrađivaćemo Vaše podatke u svrhu upravljanja Vebsajtom. Obrada Vaših podataka je neophodna za izvršenje Uslova korišćenja Vebsajta i za redovno upravljanje Vebsajtom. U ovom segmentu Obrađujemo lične podatke da bismo vam, na vaš zahtev, odnosno na Vašu inicijativu (pristupanjem Vebsajtu), pružili usluge i omogućili korišćenje Vebsajta i njegovih sadržaja.
Navedeno posebno obuhvata sledeće svrhe:
1.    postupanje po vašim zahtevima dostavljenim preko našeg Vebsajta, odgovor na vaše upite ili zahteve;
2.     omogućavanje boljeg pretraživanja našeg Vebsajta i poboljšanje Vebsajta.
3.    identifikacija Subjekata podataka koji koriste naše Usluge;
4.    praćenje statusa vašeg zahteva ili molbe;
5.    da bismo vam poslali administrativna obaveštenja ili saopštenja koja se odnose na vaše korišćenje naših Usluga;
6.    radi zaštite od prevarne radnje i sprečavanja prevarne radnje, zloupotrebe i obezbeđivanja bezbednosti komunikacija na našem Vebsajtu;
7.    da bismo vam omogućili korisničku podršku; ili
8.    za potrebe postupanja po žalbama i sprovođenja naših opštih Uslova korišćenja, Politike privatnosti i objavljenih obaveštenja, kao i izvršavanja obaveza ustanovljenih Relevantnim propisima.
Informacije o obradi podataka koja se ostvaruje u vezi sa obaveštenjima o neželjenim reakcijama dostavićemo Vam u formi posebnog obaveštenja, nakon što nam podnesete izveštaj.
KOJE LIČNE PODATKE MOŽEMO DA PRIKUPLJAMO?Za ostvarenje prethodno opisanih svrha možemo prikupljati i obrađivati sledeće kategorije podataka:
·      Posetioci Vebsajta: vrsta i verzija vašeg internet pregledača, operativni sistem koji koristite, veb stranica s koje nas posećujete (referrer URL), veb stranice koje posećujete na našoj veb stranici, datum i vreme pristupa našoj veb stranici, i internet protokol (IP) adresa.
·      Analitički podaci: prijave, pregledane stranice i preuzeti dokumenti.
·      Podaci u vezi s prijavama neželjenih reakcija na lek: ne obrađujemo lične podatke u vezi sa bilo kojim obaveštenjem o neželjenim reakcijama na vebsajtu Schizoprenia.life. Ove podatke obrađujemo isključivo putem naše posebne veb stranice za prijavu štetnih dejstava na adresi https://www.richter.hu/en-US/contact/Pages/Adverse-event-reporting.aspx
PRAVNI OSNOV OBRADE VAŠIH PODATAKAU obradi Vaših podataka o ličnosti možemo se oslanjati na sledeće pravne osnove:
·       pristanak koji ste dali shodno primenjivim propisima (Pristanak). Vi, kao lice čiji se podaci o ličnosti obrađuju imate pravo da pristanak opozovete u svakom trenutku. Opoziv pristanka međutim ne utiče na zakonitost obrade koja se sprovodila pre opoziva pristanka.
·       obrada Vaših podataka je neophodna za izvršenje ugovora zaključenog sa Vama, a u skladu sa primenjivim propisima (Ugovorna osnova).
·       obrada Vaših podataka je neophodna za ostvarenje legitimnog interesa u skladu sa primenjivim propisima (Legitimni interes).
·       obrada Vaših podataka je neophodna radi izvršenja pravnih obaveza shodno primenjivim propisima (Pravne obaveze).
Vaše podatke o ličnosti možemo obrađivati za svrhe i prema pravnim osnovima kako je niže opisano:

NAŠ LEGITIMNI INTERESSproveli smo procenu našeg legitimnog interesa kako bismo utvrdili da li je isti preovlađujući. Uzeli smo u obzir obim u kom Vaši interesi, prava i slobode mogu biti pogođeni našim aktivnostima obrade podataka o ličnosti, kao i organizacionu strukturu i operacije Kompanije i garancije koje obezbeđujemo u oblasti privatnosti. Na toj osnovi, zaključili smo da nameravane radnje obrade (kako su niže opisane) ne ograničavaju disproporcionalno Vaše interese, lična prava i slobode.Za dodatne informacije o našem legitimnom interesu molimo da nas kontaktirate putem [email protected]
KOJE RADNJE OBRADE SPROVODIMO?U odnosu na gore navedene podatke o ličnosti i u gore navedene svrhe možemo preduzeti sledeće radnje obrade: prikupljanje, beleženje, prepisivanje, umnožavanje, kopiranje, prenošenje, pretraživanje, razvrstavanje, pohranjivanje, razdvajanje, ukrštanje, objedinjavanje, upodobljavanje, menjanje, obezbeđivanje, korišćenje, stavljanje na uvid, otkrivanje, objavljivanje, čuvanje, prilagođavanje, otkrivanje putem prenosa ili na drugi način činjenje dostupnim, prikrivanje, izmeštanje i na drugi način činjenje nedostupnim.
DA LI KORISTIMO “KOLAČIĆE“?Naš vebsajt može da koristi „kolačiće“ koji omogućavaju korišćenje Vebsajta i Usluga, bolju i jednostavniju pretragu našeg Vebsajta, kao i one koji nam omogućavaju da poboljšamo naš Vebsajt i Usluge.

„Kolačić“ je mali fajl koji se sastoji iz slova i brojeva koji čuvamo na vašem pretraživaču ili hard-disku vašeg kompjutera, ako prihvatite to. „Kolačići“ sadrže informacije koje se prenose na hard-disk vašeg kompjutera.

Za više informacija o upotrebi „kolačića“ na našem Vebsajtu, molimo pročitajte Obaveštenje o „kolačićima“.
UPOTREBA UPITNIKA NA VEBSAJTU U SVRHE NAUČNOG ISTRAŽIVANJA I STATISTIČKE SVRHENa Vebsajt možemo postaviti upitnike za prikupljanje podataka u svrhe naučnog istraživanja i/ili statističke svrhe. Popunjavanje upitnika je isključivo dobrovoljno.

Navedeno podrazumeva da ćemo podatke putem upitnika prikupljati isključivo ukoliko se sa tim saglasite. Popunjavanjem i slanjem upitnika, smatra se da ste se saglasili sa obradom podataka na način opisan u ovoj Politici privatnosti.

Osim ukoliko kod pojedinog upitnika nisu dostavljene drugačije informacije, obrada podataka putem upitnika ostvarivaće se shodno informacijama dostavljenim u ovom delu, dok se na sva pitanja koja nisu posebno regulisana u ovom delu, primenjuju informacije iz ove Politike privatnosti.

Osnovni cilj prikupljanja podataka putem upitnika je pribavljanje informacija koje će se koristiti u svrhe naučnog istraživanja i statističke svrhe. Ostvarenje navedenih svrha po pravilu ne zahteva Vašu identifikaciju, odnosno upitnici su po pravilu koncipirani kao anonimni, te će se odmah po prikupljanju podataka pristupiti anonimizaciji svih podataka generisanih putem upitnika na način da se isključi svaka mogućnost da se podaci prikupljeni putem upitnika pripišu Vama. U skladu s tim, obrada podataka putem upitnika na način koji omogućava Vašu identifikaciju može se ostvarivati isključivo u momentu prikupljanja podataka, s obzirom da se neposredno po prikupljanju podataka, odnosno u svega par minuta po prikupljanju podataka pristupa njihovoj anonimizaciji.

Do anonimizacije podataka prikupljenih putem upitnika, obrada podataka ostvarivaće se u skladu s ovom Politikom privatnosti.
KO MOŽE PRISTUPITI VAŠIM PODACIMA?Pristup vašim ličnim podacima će imati samo ona ovlašćena lica i odeljenja unutar Kompanije koja suštinski moraju biti upoznata sa tim podacima da bi mogli da sprovedu svoje aktivnosti. Nijedan vaš lični podatak nećemo saopštavati trećim stranama, niti bilo kojim eksternim telima ili organizacijama, osim kako je niže navedeno, ili ukoliko nam vi ne date svoju saglasnost za prenos podataka, odnosno ukoliko ne postoji drugi pravni osnov regulisan primenjivim propisima koji dozvoljava ili nalaže prenos podataka o ličnosti.

Možemo angažovati dobavljače, treće strane kao obrađivače podataka radi pružanja usluga i podeliti Vaše podatke sa tim trećim stranama kao i sa pravnim i drugim savetnicima, konsultantima koji nam pomažu. Nezavisno od toga, u tom slučaju ćemo uvek osigurati poverljivost Vaših podataka o ličnosti, primera radi, kroz zaključenje ugovora o poverljivosti, kao i drugi ugovor ili pravnoobavezujući akt u pisanoj formi, uključujući i elektronsku formu koji će ispunjavati uslove utvrđene primenjivim propisima. Možemo preneti Vaše podatke o ličnosti van teritorije EU/EEA. U tom slučaju, primenićemo odgovarajuće mere zaštite, odnosno postarati se da se takav prenos ostvaruje u skladu sa uslovima utvrđenim primenjivim propisima.

Kompanije trenutno angažuju sledeće obrađivače u vezi sa upravljanjem Vebsajtom i pružanjem usluga:
·      Amarone Ltd. – H-1142 Budapest, 112. Erzsébet királyné str. – upravljanje Vebsajtom
·      PharmiWeb 2002 Limited – One Station Square, Bracknell, RG121QB, United Kingdom – razvoj i dizajn Vebsajta
·      Google LLC – 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043 USA – Google analytics (koriste se isključivo ukoliko pristanete na kolačiće analitike).
KOLIKO DUGO ĆE LIČNI PODACI BITI ZADRŽANI?Imajući u vidu da će Vaši podaci o ličnosti biti obrađivani za svrhe pristupanja Vebsajtu i nakon toga, isti će biti dostupni u anonimnom obliku za gore opisane svrhe, Vaše podatke o ličnosti čuvaćemo onoliko koliko je neophodno za ostvarenje svrha za koje smo ih prikupili, uključujući i ispunjenje pravnih zahteva. Kako bismo utvrdili koji period čuvanja podataka je adekvatan, vodimo računa o količini, prirodi i osetljivosti podataka, potencijalnim rizicima štete zbog neovlašćenog korišćenja ili otkrivanja Vaših podataka o ličnosti, svrhama u koje obrađujemo podatke o ličnosti, da li navedene svrhe možemo ostvariti drugim sredstvima, a vodimo računa i pravnim zahtevima. U skladu s tim možemo anonimizovati Vaše podatke tako da isti više ne mogu biti povezani sa Vama, u kom slučaju možemo predmetne podatke koristiti bez Vašeg daljeg obaveštavanja.

Podatke o ličnosti vezane za Vašu posetu Vebsajtu obrađivaćemo i čuvati u periodu od 6 meseci nakon Vaše posete.

Za rokove čuvanja podataka o ličnosti prikupljenih putem kolačića, molimo pročitajte naše Obaveštenje o „kolačićima”.

Brisanje ličnih podataka neće biti moguće u meri u kojoj je obrada takvih podataka neophodna zbog poštovanja zakonske obaveze Kompanije kojom se zahteva obrada ili izvršenja poslova u javnom interesu, podnošenja, ostvarivanja ili odbrane pravnog zahteva, kao i u drugim slučajevima utvrđenim primenjivim propisima.
KOJA SU VAŠA PRAVA I NA KOJE PRAVNE LEKOVE MOŽETE DA SE POZOVETE?U vezi sa obradom podataka o ličnosti koja se sprovodi putem Vebsajta, imate sledeća prava:
1.     pravo na obaveštenje o obradi podataka o ličnosti, odnosno pravo da zahtevate i dobijete dodatne informacije vezane za obradu Vaših podataka o ličnosti,
2.     pravo na pristup, odnosno uvid u podatke o ličnosti koje o Vama obrađujemo,
3.     pravo da dobijete kopiju podataka o ličnosti koje o Vama obrađujemo,
4.     pravo da zahtevate ispravku, dopunu i ažuriranje podataka o ličnosti koje o Vama obrađujemo,
5.     pravo da zahtevate brisanje Vaših podataka o ličnosti,
6.     pravo na ograničenje obrade Vaših podataka o ličnosti,
7.     pravo na prenosivost Vaših podataka o ličnosti koje podrazumeva Vaše pravo da podatke koje ste nam prethodno dostavili primite u strukturisanom, uobičajeno korišćenom i elektronski čitljivom obliku, kao i da navedene podatke prenesete drugom licu ili da zahtevate da Rukovalac podataka navedene podatke neposredno dostavi drugom licu,
8.     ukoliko smatrate da je to opravdano u odnosu na posebnu situaciju u kojoj se nalazite, imate pravo da u svakom trenutku podnesete prigovor na obradu koja se sprovodi radi ostvarenja legitimnog interesa kompanija, u kom slučaju će kompanije prekinuti sa obradom Vaših podataka, osim ako predoče da postoje zakonski razlozi za obradu koji pretežu nad Vašim interesima, pravima ili slobodama ili su u vezi sa podnošenjem, ostvarivanjem ili odbranom pravnog zahteva.

Ukazujemo da pojedina prava mogu biti ograničena u skladu sa primenjivim propisima, posebno u meri u kojoj je ograničenje Vaših prava neophodno radi zaštite prava i sloboda drugih lica, odnosno kako bi se obezbedilo poštovanje zakonske obaveze Kompanije kojom se zahteva obrada podataka ili podnošenje, ostvarivanje ili odbrana pravnog zahteva, kao i u slučaju kada se obrada sprovodi u svrhe naučnog ili istorijskog istraživanja, kao i u statističke svrhe.

Možda ćemo prilikom ostvarenja prava navedenih u ovom delu od vas zahtevati da nam dostavite dodatne informacije neophodne za potvrdu vašeg identiteta.

Pored gore navedenog, imate pravo na podnošenje žalbe Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije (sedište: Bulevar kralja Aleksandra 15, Beograd, vebsajt: www.poverenik.rs; telefon: +38111 3408 900, faks: +38111 3343 379, email: [email protected]), odnosno pritužbe vodećem nadzornom organu u skladu sa GDPR-om i to:

·       U slučaju Richter-a:  National Authority for Data Protection and Freedom of Information (seat: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11;  website: www.naih.hu; phone: +36 1 391 1400; fax: +36 1 391 1410; email: [email protected]).
·       u slučaju Recordati-ja: Italian Data Protection Authority (Garante per la protezione dei dati personali) – seat: Piazza Venezia 11 – 00187 Roma: phone: +39-06-696771; fax: +39-06-6967 73785; certified mail:
[email protected] email: [email protected];

odnosno nadležnom nadzornom organu lociranom na teritoriji Evropske Unije u relevantnoj državi članici u kojoj imate prebivalište, mesto rada ili u kojoj je došlo do navodne povrede.

Za više informacija o ovoj Politici privatnosti ili Obaveštenju o kolačićima, kao i u vezi sa upitima u oblasti privatnosti i zaštite podataka o ličnosti, kao i zahtevima lica čiji se podaci obrađuju, molimo da nas kontaktirate putem [email protected]
Za više informacija o ovoj Politici privatnosti ili Obaveštenju o kolačićima, kao i u vezi sa upitima u oblasti privatnosti i zaštite podataka o ličnosti, kao i zahtevima lica čiji se podaci obrađuju, molimo da nas kontaktirate putem [email protected]
Showing 0 result(s).