Pogledajte ovaj odeljak
Za zdravstvene radnike

Za širu javnost

Klinički tok bolesti

Kod shizofrenije se javljaju različite kliničke slike, u zavisnosti od pojedinca i faze. Tačno određivanje faze bolesti može pomoći u izboru najbolje terapije i pristupa za negu pacijenta.

Faze

Pošto se shizofrenija ne razvija prema ustaljenom šablonu, najbolji način za opis toka bolesti je u fazama.
Postoje tri glavne faze – prodromalna faza, akutna faza i stabilna faza. 1,2
Izraz prodromalna se odnosi na period pre prve akutne epizode. Prodromalna faza označava vreme pre prve psihotične epizode i može trajati od nekoliko dana do 18 meseci.
Tokom ove faze, osoba koja živi sa shizofrenijom može ispoljavati određene neuobičajene aktivnosti ili ponašanja, može imati probleme sa pamćenjem, teškoće sa koncentracijom, otežanu komunikaciju ili učešće u društvenim aktivnostima.2

Nakon prodromalne faze, obično počinje akutna faza. U ovom periodu, osoba koja živi sa shizofrenijom može ispoljavati nekoliko pozitivnih simptoma kao što su halucinacije ili deluzije, što može dovesti do velike uznemirenosti.
Akutna epizoda se obično rešava farmakološkom i psihološkom podrškom i simptomi se umanjuju ili, u većini slučajeva, potpuno nestaju. Određeni negativni simptomi se mogu zadržati (na primer, umanjeno interesovanje za dnevne i društvene aktivnosti).
Ova faza može trajati nekoliko godina. Naziva se stabilna faza.2
Kod nekih ljudi se akutni simptomi mogu javljati tokom celog života – to se, takođe, može kontrolisati pomoću lekova i psihološke podrške.

Slika 1: Primer kako faze shizofrenije mogu napredovati tokom vremena. (Adaptirano iz Lieberman i First, 2018)


Šablon

Posmatrajući prema fazama, može delovati da shizofrenija ima veoma predvidiv šablon – nažalost, ima različite i nepredvidive tokove bolesti i svaki pojedinac može imati različite obrasce epizoda i tipove simptoma. Akutne epizode sa pozitivnim simptomima mogu kod nekih osoba biti veoma kratke, dok kod drugih mogu trajati i nekoliko godina. Kod nekih ljudi koji žive sa shizofrenijom se nikada ne ispoljava očigledan prodromalni period – dijagnoza se uspostavlja nakon prve, iznenadne akutne epizode.2
Na slici ispod možete videti kako se osobe sa shizofrenijom mogu grupisati u bilo koji od četiri šablona bolesti. Nakon jedne akutne epizode, jedna od pet osoba nikada više, do kraja života, ne ispoljava nikakve simptome. Nasuprot tome, četiri od pet osoba će imati još akutnih epizoda u budućnosti. To ne znači da će sve buduće akutne epizode imati isti intenzitet, i epizode se mogu javljati sa veoma dugim vremenskim razmakom.

Slika 2: Shepherd, M. Prirodna istorija shizofrenije: Studija petogodišnjeg praćenja predviđanja i ishoda na reprezentativnom uzorku shizofreničara, Monografija psihološke medicine, Dodatak 15, 1989.

Reference

  1. AIPC Overview of Schizophrenia. https://www.aipc.net.au/articles/an-overview-of-schizophrenia/ [Accessed July 2019]
  2. CPA Schizophrenia: A journey to recovery. https://www.schizophrenia.ca/docs/RoadtoRecoveryschzhioph-web.pdf [Accessed July 2019]
  3. Lieberman and First. N Engl J Med. 2018;379:270-80
  4. Shepherd et al. Psychol Med Monogr Suppl. 1989;15:1-46
Login to Unlock

Uspostavljanje dijagnoze shizofreni…

Prema aktuelnim smernicama, uspostavljanje dijagnoze nije moguće pre pojave prvih akutnih psihotičnih simptoma. Međutim, otkrivanje prodromalnih znakova može bi

Saznajte više…
Login to Unlock

Život sa shizofrenijom

Dajte vremena voljenim osobama koje se suočavaju sa shizofrenijom i fokusirajte se na male ali realistične korake. Izražavajte se i komunicirajte jednostavno: v

Saznajte više…
Showing 0 result(s).