Pogledajte ovaj odeljak
Za zdravstvene radnike

Za širu javnost

Shizofrenija i zavisnost

Osobe koje zloupotrebljavaju psihoaktivne supstance ponekad razvijaju simptome koji veoma podsećaju na simptome shizofrenije i, u nekim slučajevima, zloupotreba psihoaktivnih supstanci može stvoriti preduslove za pojavu poremećaja. Pored toga, kod mnogih populacija psihijatrijskih pacijenata se javlja visoka stopa patološkog kockanja, uključujući populacije sa poremećajima ponašanja i zloupotrebom supstanci. U ovom izveštaju istražuje se povezanost između shizofrenije i zavisničkog ponašanja, koje uključuje zloupotrebu alkohola, droga i patološko kockanje.

Shizofrenija i poremećaji ličnosti se često preklapaju sa zavisnošću od droge ili akohola.1 Droge, alkohol i zavisničko ponašanje, kao što je kompulsivno kockanje, se često koriste kao disfunkcionalni mehanizmi suočavanja kako bi pomogli pojedincu da se bolje nosi sa simptomima bolesti.2

Što više pojedinac koristi psihoaktivne supstance da bi se suočio sa svojim simptomima, veći je rizik od razvoja zavisnosti.2 Studije su pokazale da približno polovina osoba sa mentalnim bolestima takođe ima problema sa zloupotrebom supstanci i/ili mogu razviti zavisnost od droga ili alkohola u kasnijim periodima svojih života.3 U izveštaju je navedeno da se kod više od 8 miliona odraslih (3,4 procenta ukupnog broja odraslih) sa mentalnim bolestima javlja zloupotreba droge i/ili alkohola, dok su se prošle godine kod 2,6 miliona odraslih istovremeno javile ozbiljne mentalne bolesti i poremećaji vezani za zloupotrebu psihoaktivnih supstanci.3

Međutim, neki dokazi nagoveštavaju da postoji uzročno posledična veza između korišćenja određenih psihoaktivnih supstanci i simptoma shizofrenije.4 Na primer, dietilamid lizergične kiseline (LSD) i druge halucinogene supstance mogu dovesti do razvoja aktivnih slučajeva poremećaja,5 dok marihuana može izazvati nastup shizofrenije kod nekih pojedinaca zbog njenog glavnog sastojka, tetrahidrokanabinola (THC).6 THC ima snažan uticaj na mozak, koji igra ključnu ulogu u čovekovoj sposobnosti za rasuđivanje, formiranje i pristup memoriji. Kada ljudi, bez obzira na njihovo mentalno zdravlje, puše ili gutaju marihuanu, doživljavaju dezorganizaciju i izmenjene moždane funkcije, i potom razvijaju privremene verzije nekoliko simptoma koji se uobičajeno povezuju sa shizofrenijom.6 Tokom vremena, neurološki efekti droge mogu povećati verovatnoću da dođe do razvoja same bolesti, posebno kod pojedinaca sa drugim značajnim rizicima od shizofrenije.7

Pored toga, zloupotreba alkohola dovodi pojedinca u stanje povećanog rizika od akutnih ili hroničnih oštećenja i može izazvati psihotične epizode ili dovesti do pogoršanja psihijatrijskog poremećaja.8 Zloupotreba alkohola povećava verovatnoću razvoja shizofrenije u većoj meri nego što to čine halucinogene supstance.9 Istovremeno, osobe sa shizofrenijom koje koriste alkohol ili droge su manje motivisane da promene ponašanja koja se odnose na zloupotrebu psihoaktivnih supstanci, imaju veću stopu relapsa zloupotrebe supstanci i odustajanja od lečenja.10 Obzirom na izražen nedostatak motivacije, njegovu povezanost sa shizofrenijom,11 i moguću vezu između nedostatka motivacije i nastavka zloupotrebe supstanci,10 gubitak motivacije može biti jedan od najkritičnijih faktora koji utiče na nisku stopu oporavka kod pojedinaca sa mentalnim poremećajem koji koriste alkohol i droge.

Dodatno, nekoliko studija je ukazalo na čest slučaj istovremenog javljanja psihijatrijskih poremećaja i poremećaja kontrole impulsa, uključujući patološko kockanje.12-14 Patološko kockanje se povezuje sa hapšenjem, zatvaranjem i drugim merama nepovoljnim po zdravlje koje se primenjuju u zajednicama.14 S obzirom na mnoge nepovoljne životne događaje, kao što su finansijski i porodični problemi izazvani kockanjem, kod osoba sa shizofrenijom se očekuje visoki rizik od relapsa i hospitalizacije, usled njihove visoke osetljivosti na stres.14

Potrebno je napomenuti da je u određenim izveštajima potvrđeno postojanje patološkog kockanja u porodičnoj istoriji psihijatrijskih pacijenata.15 Međutim, još uvek nije moguće utvrditi da li do njihove koegzistencije u većoj meri dolazi usled genetskih faktora, uticaja okruženja ili oba.16 Epidemiološki podaci nagoveštavaju da se patološki kockari, koji imaju veću verovatnoću razvoja shizofrenije u kasnijim periodima svojih života, mogu profilisati kao mlađi muškarci, uglavnom nižeg socio-ekonomskog položaja. 17,18

Iako je ispitano više različitih lekova i bihejvioralnih tretmana vezanih za lečenje patološkog kockanja, studije imaju tendenciju da ne uključuju pacijenate sa psihotičnim poremećajima.19
Lekari treba da ispitaju postojanje problema vezanih za kocku kod pacijenata sa shizofrenijom, posebno kod onih koji su u procesu oporavka vezanog za zloupotrebu droge i/ili alkohola, ili su i dalje aktivni korisnici. Postoji velika potreba za daljim ispitivanjima potencijalnih rizika i uzajamnih veza problema i patološkog kockanja kod pacijenata koji boluju od psihotičnih poremećaja, dok su takođe neophodna ispitivanja po pitanju efikasnih terapija za ove pacijente.

Konačno, u izveštajima se navodi jaka povezanost između različitih slučajeva zloupotrebe psihoaktivnih supstanci ili alkohola i povećanog rizika od razvoja shizofrenije u kasnijem životnom periodu, iako se još uvek ne može utvrditi uzročno posledična veza. Kao deo aktuelnih istraživanja vezanih za intervencije koje bi mogle da poboljšaju ishode u slučajevima zloupotrebe psihoaktivnih supstanci kod osoba sa shizofrenijom, veći fokus na nedostatak motivacije ili na uzajamnu vezu između motivacije i zloupotrebe supstanci bi mogao olakšati napore usmerene ka potpunom razumevanju njihove povezanosti i poboljšanju ishoda lečenja.

Reference

 1. https://www.psychologytoday.com/us/conditions/co-occurring-disorders
 2. Batel. Eur Psychiatr. 2000; 15(2):115-122.
 3. https://www.samhsa.gov/data/sites/default/files/NSDUH-FFR1-2016/NSDUH-FFR1-2016.htm#summary
 4. Shah and Gonzalez-Maeso. ACS Chem Neurosci. 2019; 10(7):3068-3077.
 5. Muller and Borgwardt. Swiss Med Wkly. 2019; 149:w20124.
 6. Arendt et al. BJP 2005, 187:510-515.
 7. Mauri. Dual Diagn Open Acc 2016; 1:11.
 8. Vuorilehto et al. Psychol Med. 2009; 39:1697-1707.
 9. Nielsen et al. 2017; 47 (9):1668-1677
 10. Horsfall et al. Harv Rev Psychiatry. 2009; 17(1):24-34.
 11. Fervaha et al. JAMA Psychiatry. 2014 Sep; 71(9):1058-65
 12. Templer et al. Comprehensive Psychiatry. 1993;34(5):347–351.
 13. Grant et al. Am J Psychiatry. 2005 Nov;162(11):2184–2188. 
 14. Schrerer et al. Arch Gen Psychiatry. 2005;62:677–683.
 15. Raylu et al. Clin Psychol Rev. 2002;22:1009–1061.
 16. Borras and Huguelet. The American Journal on Addictions. 2007; 16:269-271.
 17. Shaffer et al. Can J Public Health. 2001; 92(3):168-72.
 18. National Research Council. Pathological Gambling: A Critical Review. Washington, DC: National Academy Press; 1999.
 19. Grant et al. Oxford University Press; 2007. pp. 561–578.
Login to Unlock

Lečenje i remisija kod shizofrenije

Nakon uspostavljanja dijagnoze shizofrenije, doktor će razgovarati sa pacijentom o pokretanju plana lečenja. Nakon početka lečenja, dva glavna cilja na kojima p

Saznajte više…
Login to Unlock

Uspostavljanje dijagnoze shizofreni…

Prema aktuelnim smernicama, uspostavljanje dijagnoze nije moguće pre pojave prvih akutnih psihotičnih simptoma. Međutim, otkrivanje prodromalnih znakova može bi

Saznajte više…
Showing 0 result(s).